NK KRIM

Namen pravilnika je vzpodbujati razvoj aktivnih nogometašic in nogometašev (v nadaljevanju članov NK Krim).

Član – aktivni nogometaš-nogometašica lahko postane vsak, ki ima motorične in moralne sposobnosti in jih želi razvijati v sredini NK Krim.

 

VPIS

 

Za vpis mora kandidat izpolnjevati naslednje:

–          podpisati pristopno izjavo za NK Krim. Za mladoletne pristopno izjavo podpišejo starši ali zakoniti zastopniki,

–          izpolniti vpisni list – deklice,

–          priložiti vse potrebne dokumente in fotografijo za registracijo člana pri NZS,

–          plačati članarino za tekoče leto.

 

PRENEHANJE ČLANSTVA

 

Aktivno članstvo preneha:

–          ob neplačani članarini za tekoče leto,

–          ob neplačani vadnini za obdobje več kot 6 mesecev,

–          ob izstopu ali izpisu iz NK Krima,

–          ob izključitvi člana zaradi grobega kršenja pravil statuta NK Krim ali po sklepu disciplinske komisije.

 

NALOGE ČLANOV

 

Osnovne naloge članov:

–          sprejema trenerjeve nasvete in izvaja predpisan vadbeni program,

–          skrbi za zdrav način življenja,

–          da prihaja redno na treninge,

–          v primeru zdravstvenih in drugih težav o tem obvesti trenerja,

–          skrbi za osebno in klubsko športno opremo,

–          spoštuje pravila hišnega reda,

–          da se redno udeležuje tekem če ga trener povabi,

–          da se odzove vabilu reprezentance RS,

–          na tekmah zastopa NK Krim in reprezentanco v okviru svojih zmožnosti,

–          v primeru, da želi prestopiti v drug klub mora v skladu s pravilnikom NZS o prestopih, pravočasno zaprositi za izpis z navedbo razloga prestopa,

–          član lahko uporablja opremo in objekte NK Krima v skladu z urnikom vadbe in izvedbo treningov njegove selekcije.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Morebitne nesporazume ali nesoglasja rešuje disciplinska komisija NK Krim. V primeru da ne pride do sporazumne rešitve na 1. stopnji in so pri ureditvi spora izrabljene vse možnosti , spor na 2. stopnji rešuje arbitražna komisija v sestavi predsednik kluba, en član izvršnega odbora, predsenik disciplinske komisije, predstavnik trenerske komisije ter dva člana, ki ju izbere član sam med člani društva.

 

Pravilnik začne veljati  1.7.2013 in velja do preklica.

Damir Grgasovič

Predsednik NK Krim

LJUBLJANA,  15.6.2013